Obstoječe stanje vodovodnega sistema v občini Škofja Loka:

  • premajhna pretočnost cevovodov;
  • nezanesljivo delovanje vodovodnega sistema;
  • zaradi neustreznih kapacitet vodovodnega sistema je prenizek tlak vode v sistemu;
  • nezadostna zmogljivost cevovoda, ki v občino Škofja Loka gravitacijsko dovaja vodo iz vodnih virov iz Poljanske doline (iz Trebije in Hotovlje);
  • vodna zajetja na lokacijah Trebija in Hotovlja zaradi kaljenja in občasne bakteriološke oporečnosti ob nalivih niso uporabna.