1. Posodobitev vodovoda v naselju Puštal

Vodovodni sistem v naselju Puštal je zasnovan tako, da je mogoče napajanje iz dveh smeri, in sicer iz transportnega vodovoda Visoko–Škofja Loka iz smeri Poljanske doline (odcepni vodovod premera 400 mm) in iz mestnega vodovodnega sistema (iz Grajskega vodohrana). Primarni vodovod je bil posodobljen na trasi proti Hrastnici in proti Žovščam. Investicija se je izvajala v obdobju od oktobra 2014 do junija 2015. Zaradi različni tlakov v omrežju, je celoten sistem (tako kot do sedaj) razdeljen v dve tlačni coni:

 • nižja – severni del Puštala (nad hišno številko Puštal 76 – Nacetova hiša), ki se napaja iz Grajskega vodohrana,
 • višja – južni del Puštala, ki se napaja iz transportnega cevovoda Trebija–Visoko-Škofja Loka, oz. vodohrana Kamnitnik.

Obe coni bosta med seboj povezani preko hidravličnega ventila za redukcijo tlaka in pretoka. Na ta način bo omogočeno napajanje nižje tlačne cone iz dveh smeri.

Izvedeni objekti v okviru investicije:

 • PV2 – Puštal (Trasa se prične z odcepom na PV5 – Žovšče odsek 1 pri hišni številki Puštal 73. Od tu dalje poteka trasa PV2 vseskozi po občinski cesti Puštal – Hrastnica, kjer se s priključkom na že obnovljeni vodovod NL, DN 125, pri hišni številki Puštal 130, zaključi), iz materiala NL premera DN 125 mm,
 • PV3 – Puštal (Trasa cevovoda poteka od priključka na obstoječi cevovod iz smeri Škofje Loke (pocinkana cev DN 75), na desnem bregu Poljanske Sore, vseskozi po občinski cesti Škofja Loka-Puštal-Hosta ), iz materiala NL premera DN 125 mm,
 • PV4 – Hrastnica odsek 1 (Je glavni oskrbovalni vod za Hrastnico. Odsek 1 se prične s priključkom na NL, DN 125 vodovod (pri hišni številki Puštal 89), ki se gradi v sklopu obvoznice Škofja Loka, nato poteka trasa po občinski cesti vse do hišne številke Puštal 92), iz materiala NL premera DN 125,
 • PV4 – Hrastnica odsek 2 (Pri hišni številki Puštal 92 se prične drugi odsek PV 4. Slednji poteka po občinski cesti), iz materiala NL premera DN 125.
 • PV5 – Žovšče odsek 1 (Prvi odsek povezuje naselje Puštal s transportnim cevovodom NL, DN 400 mm), iz materiala NL premera DN 125.

2. Posodobitev vodovoda Visoko–Škofja Loka

Trasa vodovoda Visoko–Škofja Loka poteka od naselja Visoko (blizu dvorca na Visokem) do mesta Škofja Loka (Viršk). Poteka v večji meri po kmetijskih površinah vzporedno s strugo Poljanske Sore. Trasa vodovoda na svoji poti reko prečka devetkrat, zaradi česar je bila gradnja še posebno zahtevna. Z izvedbo tega vodovoda imajo prebivalci občine Škofja Loka na razpolago 120 l/s kvalitetne pitne vode iz vodnih virov v Poljanski dolini kot tudi iz novih objektov Črpalne vrtine Trebija. Investicija se je izvajala v obdobju od marca 2014 do avgusta 2015..

Izvedeni objekti v okviru investicije:

 • Posodobitev vodovoda Visoko – Škofja Loka, iz materiala NL premera DN 400 ter iz materiala PE premera fi 500 mm.

3. Posodobitev vodovoda v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in delu Podlubnika

Celotni vodovodni sistem v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter je zasnovan tako, da je mogoče napajanje iz dveh smeri, in sicer iz glavnega mestnega vodovodnega sistema in iz obnovljenega črpališča Vešter prek novega vodohrana Trnje. Izjema je le višje ležeča tlačna cona naselja Trnje, ki se napaja izključno iz novega vodohrana Trnje. Oskrba s pitno vodo za Podlubnik je zasnovana tako, da je tudi pri bodočem vodovodu zagotovljeno napajanje iz dveh smeri glavnih primarnih vodovodov škofjeloškega sistema. Investicija se je izvajala v obdobju od februarja 2014 do aprila 2015.

Izvedeni objekti v okviru investicije:

 • PV 1 Trnje (Poteka od naselja Binkelj, kjer se priključi na obstoječi primarni cevovod iz Stare Loke, do vodohrana Trnje.), iz materiala NL premera DN 150 ter premera DN 200,
 • PV 2 Podlubnik (Je napajalni cevovod za sekundarno omrežje vzhodnega dela Podlubnika. Prične se s priključkom na obstoječi cevovod iz materiala NL premera DN 200 na jugovzhodnem delu Podlubnika, na travniku ob državni cesti R2-403/1076. Trasa nato poteka proti zahodu in severu, vseskozi po javnih površinah), iz materiala NL premera DN 150,
 • PV 3 Virlog (Je napajalni cevovod za sekundarno omrežje Virloga. Prične se v severovzhodnem delu naselja Binkelj s priključkom na primarni cevovod PV 1 Trnje. Od priključka na PV 1, pa vse do njenega zaključka v jugozahodnem delu Virloga -pri hišni številki Virlog 6, poteka trasa PV 3 po občinskih cestah), iz materiala NL premera DN 100.

4. Posodobitev vodovoda v naseljih Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga

V okviru te investicije smo zgradili nov vodohran Trnje volumna 200 m3. Vodohran je lociran nad vasjo Trnje in v omrežje povezan z napajalnim vodovodom, ki se napaja iz črpališča Vešter. V okviru te investicije so posodobljeni primarni vodovodi na območju vasi Reteče, Draga, Trnje in Stara Loka kot tudi črpališče Vešter (locirano na Veštrskem polju), ki napaja nov vodohran Trnje. Investicija se je izvajala v obdobju od februarja 2014 do avgusta 2015.

Izvedeni objekti v okviru investicije:

 • Tlačni vodovod – Trnje ( Tlačni vodovod poteka do novega vodohrana Trnje vsebine 200 m3. Voda se iz črpališča Vešter preko obstoječega odseka vodovoda PVC DN 225 preusmeri po novem vodovodu NL DN 100 v novi vodohran in od tam v porabo – javni loški vodovodni sistem), iz materiala NL premera DN 100,
 • Obnova črpališča Vešter (posodobljeni bosta 2 črpalki s pripadajočo hidromehansko opremo)
 • Vodohran Trnje (Izgradnja vodohrana izboljšuje vodopreskrbne razmere v vasi Trnje in ustrezneje vključuje črpališče Vešter v vodooskrbni sistem Škofje Loke. Vodohran bo sestavljen iz dveh vodnih celic in armaturne celice.), volumen dveh vodnih celic skupaj je 200 m3.
 • Praznotok (Praznotok bo speljan iz vodne celice novega vodohrana Trnje vzporedno v trasi tlačnega vodovoda), iz materiala PVC premera DN 150,
 • Vodovod – Stara loka:
 • Vodovod -1 (Trasa vodovoda poteka od AB jaška proti osnovni šoli in nato po zelenici šole do Selške Sore. Vodovod prečka Selško Soro s PE cevmi z zaščitnim plaščem in se naveže na obstoječi vodovod), iz materiala NL premera DN 200 ter iz materiala PE premera fi 250.
 • Vodovod -2 (Trasa vodovoda se odcepi od obstoječega vodovoda v AB jašku in poteka od mimo doma starejših in slabovidnih in nato po asfaltni cesti do priključka ob glavni cesti), iz materiala NL premera DN 200 mm,
 • Vodovod Reteče (Trasa vodovoda poteka na odseku Reteče – Sora in poteka na levem bregu Sore od vasi Reteče proti Sori), iz materiala NL premera DN 100 mm.
 • Vodovod Draga (Za povezavo vodovodov z obeh strani Sore bo ob komunalni deponiji Draga potekal nov vodovod), iz materiala NL premera DN 100.

5. Posodobitev vodovoda Hotovlja (klorirna postaja)–Visoko (1. faza)

Trasa vodovoda se začne na skrajnem vzhodnem delu naselja Hotovlja v Občini Gorenja vas – Poljane in poteka po kmetijskih površinah vzporedno ob reki Poljanska Sora do naselja Visoko v Občini Škofja Loka (blizu dvorca Visoko), kjer se naveže na vodovod Visoko–Škofja Loka. Investicija se je izvajala v obdobju od decembra 2014 do avgusta 2015.

Izvedeni objekti v okviru investicije:

 • Posodobitev vodovoda Hotovlja (klorirna postaja) – Visoko – faza 1, iz materiala NL premera DN 400.

6. Posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče

Trasa vodovoda poteka od Industrijske cone Trata do naselja Godešič, kjer tudi prečka državno cesto; nato poteka ob železniški progi vse do naselja Reteče, kjer prečka železniško progo. V naselju Reteče trasa poteka vzporedno z državno cesto vse do priključka na obstoječi vodovod pri obratu Domel v Retečah. Investicija se je izvajala v obdobju od decembra 2013 do decembra 2014.

Izvedeni objekti v okviru investicije:

 • Posodobitev primarnega vodovoda Trata – Reteče, iz materiala NL premera DN 200 ter iz materiala PE premera fi 250 mm.

7. Črpalne vrtine Trebija

Za optimizacijo oskrbe s kvalitetno pitno vodo pri vseh vremenskih pogojih je bilo potrebno na območju Trebije poiskati nadomestni vodni vir, ki bi po količini in kvaliteti nadomestil obstoječi vodni vir (zajetje Trebija-spodnje) iz karbonatnih vodonosnikov. Kot primerna rešitev je bila izbrana varianta izgradnje objektov za koriščenje kvalitetne pitne vode iz globinskih dolomitnih vodonosnikov, ki so locirani na območju obstoječih zajetij in tako omogočajo različne možnosti koriščenja. Voda se pred distribucijo v omrežje klorira v zbirnem jašku, kjer se nahaja tudi vsa merilna in regulacijska oprema. V sklopu investicije so bili zgrajeni gradbeni objekti za aktiviranje nadomestnega globinskega vodnega vira iz dolomitnega vodonosnika, kar predstavlja izgradnjo treh črpalnih jaškov nad vrtinami, zbirnega jaška in povezovalnih cevovodov med črpalnimi jaški, zbirnim jaškom in obstoječim vodnim površinskim zajetjem Trebija – spodnje. Investicija se je izvajala v obdobju od marca 2015 do avgusta 2015..

Izvedeni objekti v okviru investicije:

 • Črpališča-črpalni jaški Č1, Č2 ,Č3 nad vrtinami:
 • Č1 (okvirne dimenzije 2,6 m (v) x 3,1m (d) x 2,4 m (š)),
 • Č2 (okvirne dimenzije 2,6 m (v) x 4,5 m (d) x 3,4 m (š)),
 • Č3 (okvirne dimenzije 2,6 m (v) x 4,5 m (d) x 3,4 m (š)),
 • Zbirni jašek (okvirne dimenzije jaška so 14 m (d) x 8,40 m (š) x 4,0 m (v))
 • Povezovalni cevovodi, iz materiala NL premera DN 125, iz materiala NL premera DN 150 ter iz materiala NL premera DN 300.

 

SkofjaLoka_izboljsave