Posodobitev vodovoda v naselju Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga obsega:

 • izgradnjo tlačnega vodovoda v naselju Trnje dimenzije 100 mm v dolžini 713 m z obnovo obstoječega črpališča Vešter,
 • izgradnjo vodohrana Trnje volumna 200 m3, ki je lociran nad vasjo Trnje, v bližini obstoječega vodohrana. Obstoječi vodohran se bo opustil. Vodohran bo deloval kot pretočni vodohran, v katerega se bo preko načrtovanega vodovoda dimenzije 100 mm črpala voda iz obstoječega črpališča Vešter. Kapaciteta črpanja iz vodnega dovoljenja je 2 l/s.
 • izgradnjo vodovoda Stara Loka dimenzije 200 mm v dolžini 437 m,
 • izgradnjo vodovoda Reteče dimenzije 100 mm v dolžini 228 m,
 • izgradnjo vodovoda Draga dimenzije 100 mm v dolžini 431 m.

Posodobitev primarnega vodovoda Trata – Reteče:

vključuje izgradnjo 2.916 m cevovoda dimenzije 200 mm. Trasa poteka od industrijske cone Trata in se zaključi v naselju Reteče.

Posodobitev vodovoda Visoko – Škofja Loka:

Za prenos vode iz Visokega do porabnikov je potrebno povečati prevodno sposobnost transportnega vodovoda na odseku Visoko – Viršk v Škofji Loki. Ta dolgi odsek je iz azbestcementnih (AC) cevi DN 350 mm. Namesto AC cevi se vgradijo cevi iz nodularne litine premera 400 mm. Prevodna sposobnost transportnega cevovoda se poveča z današnjih 90 na 120 l/s. Dolžina posodobitve trase je 9.592 m.

Posodobitev vodovoda Hotovlja (klorirna postaja) – Visoko – faza 1

Predvidene so cevi NL DN 400 mm v skupni dolžini 1.008 m. Predmetni vodovod ima funkcijo  transportnega vodovoda, kateri se navezuje na vodovod Visoko – Škofja Loka.

Črpalne vrtine Trebija:

Investicija obravnava izgradnjo potrebnih objektov za aktiviranje nadomestnega globinskega vodnega vira iz dolomitnega vodonosnika in je pomembna za obe občini Škofja loka in Gorenja vas-Poljane, saj se bo manko vode v primeru sušnih obdobjih ali zakalitvi obstoječega zajetja Trebija nadomestilo z neoporečno vodo iz novih vrtin.

Ti objekti so:

 • črpališča Č1, Č2 in Č3 nad projektiranimi črpalnimi vrtinami V1, V2 inV3:
  Sestavljena so iz črpalnih vrtin in črpalnih jaškov. Lokacije so definirane z določitvijo lokacij črpalnih vrtin.
 • skupni zbirni jašek (ZBJ): Zbirni jašek bo centralni objekt vodnega vira v Trebiji. V jašku se združujejo vsi povezovalni cevovodi iz smeri obstoječega, spodnjega vodnega zajetja in iz novih črpališč v eni skupni vodovodni cevi, kar dejansko pomeni, da se voda iz vseh vodnih virov poljubno meša glede na razpoložljivost-izdatnost vodnih virov. Poleg cevne opreme bo v jašku vgrajena vsa potrebna hidromehanska oprema (pripadajoči fazonski kosi, zaporni ventili in lopute), oprema za dezinfekcijo vode ter potrebna merilna oprema za merjenje pretoka in kvalitete vode (kalnost, pH, prevodnost, temperatura). Dimenzije jaška so: 4,0x 14,0 x 8,4 m.
 • povezovalni cevovodi od črpališč in obstoječega zajetja do zbirnega jaška (ZBJ)

Posodobitev vodovoda v Puštalu:

V okviru investicije gre za zamenjavo primarnih cevovodov v Puštalu s cevmi ustreznega profila. Podrobna karakteristika predvidenih cevovodov:

 • PV2 – Puštal, DN 125 mm, dolžine 246 m,
 • PV3 – Puštal, DN 125 mm, dolžine 141 m,
 • PV4 – Hrastnica odsek 1, DN 125, dolžine 401 m,
 • PV4 – Hrastnica odsek 2, DN 125, dolžine 127 m,
 • PV5 – Žovšče odsek 1, DN 125, skupne dolžine 127 m.

Posodobitev vodovoda v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, in delu Podlubnika:

Naselja Stara Loka, Virlog, Binkelj in Trnje ležijo na severnem delu Škofje Loke, severno od ceste Škofja Loka – Železniki. V nobenem izmed naselij ni ustrezno urejena oskrba s kvalitetno pitno vodo. Večji del vodovodov je iz poddimenzioniranih profilov, zato jih bo potrebno zamenjati z novimi materiali večjih dimenzij, ki bodo zagotavljale optimalno oskrbo s pitno vodo. Naselje Podlubnik se nahaja na južni strani ceste Škofja Loka – Železniki, zato je potrebno zgraditi nov primarni cevovod, ki bo povezal obstoječa primarna cevovoda, ki se nahajata na severno-zahodnem in južno-vzhodnem delu naselja. S predmetnim projektom se obdelujejo trije primarni cevovodi:

 • PV 1 Trnje, DN 150-200 mm, skupne dolžine 1.218 m,
 • PV 2 Podlubnik, DN 150 mm, dolžine 362 m,
 • PV 3 Virlog, DN 100, dolžine 384 m.