V postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, je izbrani izvajalec prevzel dela po Rumeni FIDIC knjigi, kar pomeni izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije (PGD, PZI in PID), pridobivanje potrebnih gradbenih dovoljenj ter izgradnjo vodovodnega sistema in podsistemov.

Pogodbena vrednost projektiranja, izgradnje in strokovnega nadzora znašajo:

  • Vodovodni sistem Trebija – Poljane –Škofja Loka: 375.037,65 EUR brez DDV-ja
  • Vodovodni podsistem Trebija – Gorenja vas – Todraž  1.535.111,12 EUR brez DDV-ja
  • Vodovodni podsistem Trebija – Podgora: 796.270,97 EUR brez DDV-ja
  • Vodovodni sistem Poljane: 590.917,79 EUR brez DDV-ja.
  • Strokovni nadzor za vodovodni sistem in podsisteme zanaša: 59.358,80 EUR brez DDV-ja.

Skupaj pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov znaša

3.297.337,53 EUR brez DDV-ja.

Na podlagi javnega razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku Strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC za izvedbo projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« in »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, je bil, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Projekt d.d., Nova Gorica. Z izbranim izvajalcem je bila dne 14.6.2012 slavnostno podpisana pogodba.

IZBRANI IZVAJALCI

Za obveščanje javnosti (skupna pogodba z obema občinama):