Kronološki pregled dogodkov in terminski plan poteka investicije izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov v občini Gorenja vas-Poljane:

 • dne 6.12.2012 je bila na novinarski konferenci v Gorenji vasi slavnostno podpisana gradbena pogodba za izgradnjo vodovodnega sistema in podsistemov z izbranim izvajalcem IPI d.o.o., Rogaška Slatina,
 • dne 14.12.2012 je bila narejena uvedba izvajalca v delo in predana IDP projektna dokumentacija
 • izdelana je bila PGD projektna dokumentacija, pridobljena so bila vsa potrebni projektni pogoji, soglasja, služnostne pogodbe …,
 • pridobljena gradbena dovoljenja:
  • za vodovodni sistem Trebija-Poljane Škofja Loka, št. 351-202/2013 z dne 8.7.2013,
  • za vodovodni podsistem Trebija-Podgora, št.  351-215/2013 z dne 7.8.2013,
  • za vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž, 1. faza, št. 351-216/2013 z dne 10.7.2013,
  • za vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž, 2. faza št. 351-211/2013 z dne 20.8.2013,
  • za vodovodni podsistem Poljane, št. 351-315/2013 z dne 4.9.2013,

ki jih je izdala RS UE Škofja Loka,

 • do konec avgusta 2013 je bila izdelana PZI projektne dokumentacije za gradnjo,
 • v drugi polovici septembra 2013 se je začela tudi gradnja objektov (vodohrani Trebija, Gorenja vas in Todraž) in vodovodnega cevovoda na območju naselji Gorenja vas in Hotavelj,
 • v letu 2013 je bila planirana izgradnja cevovodov in objektov na območju naselij Hotavlje, Gorenja vas in Todraž in ta plan je bil dosežen,
 • v letu 2014 je plan izgradnja cevovodov in objektov na območju naselij Podgora, Trebija in Poljan,
 • pogodbena dela morajo biti v celoti zaključena do 30.10.2014, ker se takrat izteče pogodbeni rok,
 • Podaljšanje pogodbenega roka dokončanja del za 46 dni oz. do 15.12.2014, zaradi izrednih vremenskih razmer
 • Dne 15.12.2014 je bilo pridobljeno 5 uporabnih dovoljenj in sicer:
  • Uporabno dovoljenje št. 351-332/2014-13 za Vodovodni sistem Trebija –Poljane –Škofja Loka
  • Uporabno dovoljenje št. 351-323/2014-12 za Vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž, I. faza
  • Uporabno dovoljenje št. 351-324/2014-16 za Vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž, II. faza
  • Uporabno dovoljenje št. 351-333/2014-14 za Vodovodni podsistem Trebija-Podgora
  • Uporabno dovoljenje št. 351-338/2014-14 za Vodovodni podsistem Poljane.
 • izvajanje prevezav in spuščanje vodovodnega sistema in podsistemov v uporabo.