Operacija, ki bo pripomogla k dolgoročnemu zagotavljanju varnejše in zanesljivejše oskrbe s kakovostno pitno vodo, je potekala od leta 2012 do leta 2015, in sicer se je najprej začela izvajati v občini Gorenja vas – Poljane po podpisu izvajalskih pogodb v decembru 2012, medtem ko se je zaključila avgusta 2015, ko so bila uspešno zaključena vsa gradbena dela in pridobljena uporabna dovoljenja v občini Škofja Loka.

Potek operacije v občini Gorenja vas – Poljane:

Novozgrajeni vodovodni sistem in podsistemi predstavljajo hrbtenico in zagotavljajo potrebne objekte, ki bodo omogoči nemoteno ter kvalitetno preskrbo s pitno vodo v Občini Gorenja vas – Poljane

Projektna naloga je obsegala izdelavo potrebne PGD, PZI in PID projektne dokumentacije, pridobivanje potrebnih gradbenih in uporabnih dovoljenj, novogradnjo, izgradnjo, posodobitev in hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in podsistemov, ki oskrbujejo občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

Projektna naloga je obsegala pripravo projektne dokumentacije za novogradnjo, izgradnjo, hidravlične izboljšave ter posodobitev vodovodnega sistema in podsistemov s pripadajočimi objekti za:

  • vodovodni sistem Trebija – Poljane – Škofja Loka, odsek Trebija (ZBJ) – Podgora (Dolge njive),
  • vodovodni podsistem Trebija – Podgora,
  • vodovodni podsistem Trebija – Gorenja vas – Todraž,
  • vodovodni podsistem Poljane.

Vodovodni sistem Trebija – Poljane – Škofja Loka

Vodovodni sistem je skupni transportni cevovod DN 300 obeh občin, ki poteka od zbirnega jaška (ZBJ) pri zajetju na Trebiji do razdelilnega jaška v Podgori (Dolge njive), kjer se cevovod razdeli na dva odseka in sicer na vodovodni podsistem Trebija – Gorenja vas -Todraž (DN 150) in loški cevovod (DN250).V sklopu operacije je bil zgrajen vodovodni cevovod DN 300 v dolžini 1856 m in razdelilni jašek v Podgori, ki je opremljen z nadzornim sistemom.

Vodovodni podsistem Trebija – Podgora

Vodovodni podsistem bo oskrboval z zdravo pitno vodo naselja Trebija, Podgora in predstavlja rezervni vodni vir za naselje Fužine. V sklopu operacije so bili zgrajeni: prečrpalna postaja Trebija, vodohran Trebija (kapacitete 100 m3) in trije odseki cevovodov v smeri proti Trebiji (smeri zbirnega jaška oz. zajetja), proti Podgori in transportni cevovod za obstoječi VH Fužine, ki predstavlja rezervni vodni vir za naselje Fužine. Skupna dolžina cevovoda vodovodnega podsistema Trebija – Podgora znaša cca 4.587,0 m.

Vodovodni podsistem Trebija – Gorenja vas – Todraž

Vodovodni podsistem oskrbuje z zdravo pitno vodo naselja del Hotavelj, Gorenjo vas, Dolenjo Dobravo, Gorenjo Dobravo, Dobravšce in Todraž. Predmetni cevovod poteka od razdelilnega jaška v Podgori do Hotavelj, naprej do Gorenje vasi in zaključi v Todražu.V sklopu operacije so bili zgrajeni prečrpalna postaja in vodohran Gorenja vas (kapacitete 200 m3 ), prečrpalna postaja in vodohran Todraž (kapacitete 100 m3) in vodovodni cevovodi v skupni dolžini 7.380 m.

Vodovodni podsistem Poljane

Vodovodni podsistem oskrbuje z zdravo pitno vodo naselja Hotoveljska grapa, Hotovlja, Predmost, Dobje in Poljane.

Predmetni cevovod poteka od zajetja Milostovka, po Hotoveljski grapi do Predmosta in novega vodohrana Kovnica ter del novega primarnega razvoda po Poljanah.

V sklopu operacije je bilo obnovljeno obstoječe zajetje Milostovka ter zgrajena klorna postaja Hotovlja, vodohran Kovnica (kapacitete 100 m3), razdelilni jašek na loškem vodovodu (rezervni vodni vir) in vodovodni cevovod v skupni dolžini 2.705 m.

Gradnja novega vodovodnega sistema in podsistemov je tako skupaj trajala 2 leti in 9 dni, od tega za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj 4 mesece, za gradnjo pa dobrih 15 mesecev. Skupaj je bilo vkopanih 16.528 metrov novih cevovodov iz materiala nodularna litina, zgrajene tri prečrpalne postaje, štirje vodohrani, klorirna postaja in urejeno vodno zajetje Milostovka v Hotoveljski grapi. Gradnja je bila zelo zahtevna, in sicer zaradi izvedbe mikrotunelinga oz. podvrtavanja regionalne ceste v dolomitni podlagi, kopanja oz. pikiranja trde dolomitne podlage na več odsekih, strmega in zahtevnega terena ter izrednih vremenskih razmer (neprestanega deževja, žledoloma in poplav ob zaključku gradnje), vendar je bila gradnja kljub vsem težavam uspešno zaključena.