Zaradi potrebe po boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo, povečanja števila oseb, oskrbovanih iz javnih vodovodnih sistemov in zmanjšanja števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu in mikrobiološkemu onesnaženju pitne vode sta Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas – Poljane v letu 2012 pristopili k izvedbi skupnega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki zajema vodooskrbne sisteme v občinah Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

Občini sta v maju 2012 podpisali Medobčinsko pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta.

Avgusta 2012 sta občini oddali skupno vlogo za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. avgusta 2013 izdalo odločbo, s katero je projektu odobrilo sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.

Cilj operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« je posodobitev vodovodnega omrežja.

Pomen operacije je velik tako z okoljskega kot z vidika zagotavljanja kakovostnejšega življenja prebivalcev obeh občin.

V okviru operacije bomo položili 35.370 metrov cevovodov, zgradili bomo 3 črpališča z vrtinami, 5 vodohranov in 3 prečrpalne postaje, skupni zbirni jašek za vrtine, klorinatorska postaja ter urejeno zajetje spodnja Hotovlja (zajetje Milostovka).

Z izvedbo operacije bomo zagotovili kakovostne vodne vire in izvedli hidravlične izboljšave ter omogočili priključitev novih prebivalcev na vodovodno omrežje. Za 22.107 prebivalcev obeh občin bomo zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, na novo pa bomo priključili 34 prebivalcev na območju občine Gorenja vas – Poljane.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

Kontaktni osebi za informacije o izvajanju operacije:

Občina Škofja Loka
Jernej Tavčar
Mestni trg 15
4220  Škofja LokaT: 04 511 23 00
F: 04 511 23 18
E: obcina@skofjaloka.si
Občina Gorenja vas – Poljane
Bernard Strel
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vasT: 04 518 31 16
F: 04 518 31 01
E: bernard.strel@obcina-gvp.si