Z izvedbo operacije bo vodovodni sistem v občinah Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane ustrezno hidravlično urejen, hkrati pa bodo doseženi naslednji cilji:

 • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
 • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
 • povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

Cilje se bo doseglo z izgradnjo dodatnih vrtin in črpališč na Trebiji, hidravlično izboljšavo in nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema na območju obeh obravnavanih občin.

Izvedba operacije prinaša številne koristi na družbenem, razvojnogospodarskem in socialnem področju, ki bodo imele pozitiven vpliv na življenje občanov in občank obeh občin ter okolje.

Koristi za občane in občanke:

 • izboljšana javna oskrba s pitno vodo z zagotavljanjem boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
 • omogočena priključitev novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje zaradi povezovanja manjših sistemov na skupne vodne vire,
 • izboljšani življenjski pogoji prebivalstva,
 • razvoj turističnih in rekreativnih aktivnosti,
 • povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem območju,
 • razvoj prispevnega območja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

Koristi za okolje:

 • ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti,
 • izboljšanje stanja vodnih teles,
 • izboljšanje kakovosti površinskih in podtalnih voda.