Dela pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« v občini Gorenja vas – Poljane zaključena, v občini Škofja Loka gradbena dela potekajo po načrtih

Gorenja vas, 28. januarja 2015 – Na novinarski konferenci, ki je potekala v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane, je bil predstavljen zaključek del evropskega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« v občini Gorenja vas – Poljane in trenutno stanje del pri tem projektu v občini Škofja Loka.

V obeh občinah so z gradnjo začeli avgusta 2013 po prejetju odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada EU. Poleg Kohezijskega sklada EU projekt delno sofinancira Republika Slovenija in delno obe občini iz lastnih proračunskih sredstev. Vrednost projekta na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci znaša 13.098.300,84 EUR z vključenim DDV.

Največje težave pri gradnji so predstavljale poplave Poljanske Sore in njenih pritokov, ki so poplavili oktobra lani. Zaradi izrednih vremenskih razmer so pogodbeni rok v občini Gorenja vas – Poljane podaljšali za 46 dni in z deli zaključili 15. decembra 2014. Pridobili so že vseh pet uporabnih dovoljenj, izdelati je treba še nekatere prevezave na obstoječe vodovode in spuščanje vodovodnega sistema in podsistemov v obratovanje. Opraviti je treba še preizkus delovanja in umerjanje nadzornega sistema, sledi še spuščanje novozgrajenega vodovoda v uporabo in priključevanje novih uporabnikov.

Gradbena dela v občini Škofja Loka so bila zaradi poplav 22. oktobra 2014 za nekaj časa ustavljena, saj je bila potrebna sanacija posledic, ki je zajemala čiščenje zalitih cevi in jaškov, sanacijo poškodovanih tras, ponovne preizkuse tesnosti in dezinfekcijo. Kljub temu dela na vseh odsekih potekajo tekoče in po načrtih. Dela na odseku Trata – Reteče, vodovod Puštal, Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in na delu Podlubnika so v veliki meri končana. Delež opravljenih del v občini Škofja Loka v primerjavi s pogodbeno vrednostjo je bil decembra lani 55-odstoten. Predviden zaključek projekta za občino Škofja Loka je konec avgusta 2015.

S projektom bosta občini izboljšali javno oskrbo s pitno vodo za 22.107 prebivalcev in omogočili priključevanje novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje. Projekt prinaša tudi pomembne koristi za okolje, kot so ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, izboljšanje stanja vodnih teles ter izboljšanje kakovosti površinskih in podtalnih voda. Zagotavlja boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, izboljšane bodo življenjske razmere, povečala se bo kakovost življenja, omogočen bo razvoj turističnih in rekreativnih aktivnosti.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije:

Mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, T: 04 51 12 300, F: 04 51 12 318, E: obcina@skofjaloka.si, W: www.skofjaloka.si

Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, T: 04 518 31 00, F: 04 518 31 01, E: info@obcina-gvp.si, W: www.obcina-gvp.si

Spletna stran: www.porecje-sore.si

 

Prenesite si PREZENTACIJO ob zaključku projekta.

Prezentacija